ESTATUTS

La nova llei de l’exercici de professions titulades i dels Col·legis professionals (llei 7/2006 del 31 de maig) ha obligat a tots els Col·legis a fer importants canvis en les seves estructures i fonaments, és a dir, a reformes estatuàries. Des d’un punt de vista jurídic els Estatuts de qualsevol entitat són la seva ànima i eix vertebrador, on s’hi veu els motius de la fundació i la raó de la seva existència.

Els actuals Estatuts van ser aprovats en Assemblea l’any 2011, després d’un llarg procés d’adaptació a les noves normatives però també als nous temps. Com a entitat de dret públic, la Generalitat havia d’assegurar-se la nostra adaptació a la nova legalitat.

Cal destacar que amb aquests Estatuts s’accepta per l’administració el terme dissenyador d’interiors per a identificar la nostra professió, donat que fins al moment només era acceptada únicament la categoria de decorador. Aquest va anar lligat al reconeixement de la titulació universitària de Gran en Disseny especialitzat en Interiors a tots efectes reconegut com a grau universitari.

Feu clic aquí per descarregar-vos els estatuts.