Convocatòria 2017

CONVOCATÒRIA 2017
Podran participar en aquest concurs els Graduats en Estudis Superiors de Disseny
d’Interiors i els titulats en el Cicle Formatiu de Grau Superior en Projectes i Direcció
d’Obres de Decoració, cursats en escoles de Catalunya, amb projectes aprovats entre el
30 d’abril de 2016 i l’1 de maig de 2017.
TEMA
El Projecte Fi de Carrera.
CRITERIS DE VALORACIÓ
Resolució del projecte: Capacitat de poder conjugar funció i creativitat.
Contingut del projecte: Qualitat de la documentació aportada a través de plànols i text
per a la seva comprensió i execució.
Compliment de la normativa.
Materialització del projecte: Realització del projecte amb la finalitat que sigui
executable.
Imatge del projecte: Creativitat i funcionalitat en la forma i manera d’explicar el
projecte.
INSCRIPCIÓ I ENTREGA DEL PROJECTE
1. Full d’inscripció. S’ha d’omplir i adjuntar amb la documentació presentada per al
concurs.
2. Preu d’inscripció 30€. Aquest pagament es podrà fer presencialment a la Seu del
CoDIC, o bé mitjançant transferència bancària (núm. de comte disponible al full
d’inscripció). En aquest darrer cas s’haurà de presentar el comprovant de
transferència o ingrés en el moment de presentar el projecte.
3. Data límit de recepció de projectes i fulls d’inscripció: 4 d’abril del 2017.
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
– Projecte físic en paper en format DIN A‐3, relligat, amb tota la documentació gràfica i
escrita (explicativa i econòmica) necessària per a la seva comprensió.
– CD o Pendrive que inclogui tota la informació anteriorment detallada.
– CD o Pendrive amb plafó explicatiu del projecte (per a ésser imprès en cas de ser
seleccionat) en format TIFF a 300ppp en format DIN A1 horitzontal (84,1cm x 59,4cm).
– Sobre adjunt amb el full d’inscripció complementat i comprovant d’ingrés o
transferència bancària de pagament de la inscripció.
– La documentació es podrà portar presencialment o enviar-la per missatgeria a la seu
del CoDIC:
Centre de Negocis Brusi
C. Brusi, 7. Despatx 16
CP: 08006 – Barcelona

PREMIS
‐ Primer premi: 1.500€, alta col·legial gratuïta, les quotes del primer any d’incorporació
sense cost al CoDIC i un viatge de l’alumne acompanyat d’un professor a les
instal·lacions de Cosentino a Andalusia.
‐ Segon i tercer premis: Guardó, alta col·legial gratuïta, les quotes del primer any
d’incorporació sense cost al CoDIC i un viatge de l’alumne acompanyat d’un professor a
les instal·lacions de Cosentino a Andalusia.
‐ Seleccionats: alta col·legial gratuïta i les quotes dels 6 primers mesos del CoDIC.

JURAT
Actuarà tenint en comte els criteris de valoració del concurs i reflectirà el seu veredicte
en un acte en el que s’explicaran les raons per les quals s’ha arribat a la conclusió.
El veredicte es donarà a conèixer en un esdeveniment, dijous 8 de juny, el lloc del qual
es comunicarà a tots els participants, escoles i invitats amb antelació.
La decisió del jurat serà inapel·lable i els premis no es podran declarar deserts. Una
comissió formada per professionals col·legiats farà una preselecció dels projectes
presentats.
Composició del jurat:
1 Representant col·legiat honorífic
1 Representant col·legiat (col·legiat designat per la demarcació de Tarragona)
1 Representant d’Institucions (Generalitat de Catalunya)
1 Representant d’Editorial o Web
1 Representant d’Empresa
2 Membres de la Junta del CoDIC, que actuaran com a secretaris sense vot

PROPIETAT DELS PROJECTES
Tots els projectes són propietat dels seus autors i només s’acceptaran projectes que hagin
estat aprovats per l’escola com a P.F.C. L’organització es reserva el dret de divulgació i
exposició dels treballs. Els arxius dels tres projectes guanyadors passaran a formar part
del fons documental del Col·legi, la resta es podrà retirar en un termini no superior a 60
dies naturals posteriors al veredicte.
Els projectes seleccionats seran exposats i es donaran a conèixer als mitjans de
comunicació del sector. L’exposició podrà ser itinerant a les diferents seus de les
demarcacions del Col·legi i a les escoles de Disseny.

CALENDARI
Data límit d’inscripció i recepció de projectes: 28 d’abril del 2017.
Data de lliurament dels premis: 8 de juny del 2017.

Bases Concurs 2017 PFC